اعتمار به نفس سه جفت صد تومان

اعتماد به نفس برای ما چیزیست در حد جوراب پاریزین...

لامصب تقی به توقی سوراخ می شود و در می رود تا به کجا...

خدا نکند یک انگولکش کند و یا به جایی گیر کند همچین جری بخورد که صدایش توجه همگان را به خود جلب کند.

حال هی ما بیاییم و با زور و زحمت اعتماد به نفسی نو دربر کنیم و با گردنی افراشته در جوامع ظاهر شویم وافسوس...

همین است دیگر ...

وقتی اعتماد به نفس از گوشت و پوست وخون آدم نباشد همین است دیگر 

وقتی به داشته ها و عملکردها باشد و از درون به بیرون نتراود با هر گزکی همچین در میرود که با هیچ نخ و سوزنی دوخته نمی شود.

/ 4 نظر / 19 بازدید
نینا

توصیفت خیلی باحال بود مردم از خنده

نفس

جانا سخن از دل ما می گویی...

ناشناس

اعتماد به نفس من جوراب پاریزین نیست که سوارخ بشه. اعتماد به نفس من همان سوراخه است.

رعنا

اخ گفتی کل اعتماد به نفس برا من یکی که وجود خارجی نداره نوشته هات قشنگن مخصوصا لحنشون موفق باشی[گل]